Πολιτική Απορρήτου

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της ατομικής επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο) «ΕΙΡΗΝΗΣ Ι. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, που εδρεύει στον Στάφυλο Σκοπέλου, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο www.irenestudiosskopelos.gr και κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων, είτε με την ιδιότητα του χρήστη, είτε με αυτήν του επισκέπτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με γνώμονα πάντοτε την διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Ορων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε.

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» : κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).

«Επεξεργασία» : κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.

«Υπεύθυνη Επεξεργασίας» : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την Επεξεργασία» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ως άνω Υπεύθυνης Επεξεργασίας.

«Αποδέκτης» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, τα οποία μας κοινοποιείτε, είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, είτε στη βάση υποχρέωσής μας εκ του νόμου, είτε –όπου απαιτείται- με τη συναίνεσή σας.

Ειδικότερα, κατά την πραγματοποίηση των κρατήσεών σας για την ασφαλή διενέργεια και την άρτια εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών συλλέγουμε:

– Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση πελάτη, τυχόν σχόλια ή οδηγίες σας, για την κράτηση και την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής.

– Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και έδρα, για την περίπτωση που απαιτείται η έκδοση τιμολογίου.

– το ιστορικό των κρατήσεών σας ή και τη συλλογή «αγαπημένα», αποκλειστικά και μόνον για την ευχερέστερη διενέργεια τυχόν επόμενων κρατήσεων ή υπό τον όρο ότι έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών (αποστολή newsletter).

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με την χρήση online πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα στοιχεία σας –περιλαμβανομένων και αυτών της κάρτας σας- υπόκεινται σε επεξεργασία σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον, με εφαρμογή κάθε κατάλληλου τεχνικού και οργανωτικού μέτρου.

Επιπλέον, με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες.

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα ανά περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :

i. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης για την άρτια εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης, δηλαδή την εκ μέρους σας κράτηση και την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής,

ii. Προς συμμόρφωση σε νομική υποχρέωσή μας (ενδεικτικά τήρηση Α.Φ.Μ. για την έκδοση σχετικού παραστατικού)

iii. Στη νόμιμη βάση της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών (newsletter), ή την ενημέρωσή σας για το χρονικό σημείο που οι υπηρεσίες μας θα είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.

iv. Σε περίπτωση που συντρέχει έννομο συμφέρον μας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής (ενδεικτικά ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών, φόρμα επικοινωνίας, βοηθός αγορών).

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν.
Αποκλειστικά σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχόν διαφορών ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε στο πλαίσιο των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση).

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές μας καθώς και των Συνεργατών μας που είναι επιφορτισμένοι για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τους όρους της παρ. Ζ της παρούσας και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παραστατικά) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας, της επιχείρησής μας μη υπέχουσας ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή σας σε αυτούς.

Ζ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προς το σκοπό της προσήκουσας εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης ή/και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ’ ενός συμμορφώνονται απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ’ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα σας, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης.

Στην περίπτωση αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία ή/και αποδέκτες –κατά ανωτέρω οριζόμενα- έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι ημών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί.

Δεν θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση.

Περαιτέρω στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα :

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για τον χρόνο, τρόπο και σκοπό επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες τους.

  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών πληροφοριών.

  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφ’ όσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την από μέρους μας επιφύλαξη για μη διαγραφή, στην περίπτωση που η τήρησή τους απαιτείται σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, εναλλακτικά για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση ενδεικτικά αμφισβήτησης της ακρίβειας τους, παράνομης επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου και εφ’ όσον το ίδιο αντιτάσσεται στη διαγραφή τους.

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, στην περίπτωση που αυτή εκτελείται στη βάση εκπλήρωσης καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή/και για σκοπούς έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ (εάν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης), με την από μέρους μας επιφύλαξη κατά την περίπτωση που η τήρηση των δεδομένων απαιτείται είτε σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, είτε για το σκοπό επίλυσης τυχόν διαφορών ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

  • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

  • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

  • Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα,Τ.Κ. 115 23 +30 210 6475600, www.dpa.gr).

Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση www.irene studiosskopelos.gr.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δύο μήνες, εφ΄ όσον απαιτείται.